VÝKONNÉ VÝBORY ČTSV

Zápisy z výkonných výborů

Výkonný výbor ČTSV rozhodl o systému podpory účasti hráčů první šestky žebříčku ČTSV při jejich účasti na mezinárodních turnajích v rámci NEC Wheelchair Tennis Tour 2008. Narozdíl od minulých let nebude výkonný výbor určovat turnaje, na nichž budou hráči podpořeni, ale pro rok 2008 bude opět zaveden tzv. BALÍČKOVÝ SYSTÉM PODPORY.


Systém podpory prvních šesti hráčů žebříčku ČTSV pro rok 2008

Výkonný výbor ČTSV rozhodl o systému podpory účasti hráčů první šestky žebříčku ČTSV při jejich účasti na mezinárodních turnajích v rámci NEC Wheelchair Tennis Tour 2008. Narozdíl od minulých let nebude výkonný výbor určovat turnaje, na nichž budou hráči podpořeni, ale pro rok 2008 bude opět zaveden tzv. BALÍČKOVÝ SYSTÉM PODPORY.

Balíčkový systém podpory znamená, že hráči první trojky žebříčku ČTSV dostanou k dispozici „balíček” finančních prostředků a během roku 2008 ho mohou využít na účast na určeném počtu turnajů. Podobný „balíček” (nižší finanční prostředky) dostanou k dispozici i hráči na 4. až 6. místě žebříčku ČTSV.

Finanční hodnota balíčků

Balíček 1 (hráči na 1. – 3. místě žebříčku) – 55.200,- Kč na hráče
Balíček 2 (hráči na 4. – 6. místě žebříčku) – 27.600,- Kč na hráče

Podmínky čerpání finanční prostředky pro všechny hráče

Podporovaný hráč musí:

– být na podporovatelných místech žebříčku dvouhry ČTSV

– v případě nominace reprezentovat ČR a absolvovat přípravné turnaje a soustředění, které budou hrazeny ČTSV mimo balíčky

– plnit marketingové povinnosti vůči ČTSV na všech turnajích Böwe Systec Tour 2008, všech mezinárodních turnajích NEC Wheelchair Tennis Tour 2008 na území ČR a všech exhibičních akcích na územích ČR tímto způsobem:
– hrát na vozíku MEYRA
– hrát s tenisovým materiálem DUNLOP a s logem DUNLOP na výpletu
– hrát v oblečení PEMI s výšivkami Oficiálních partnerů ČTSV
– předem nahlásit ČTSV všechny plánované exhibiční aktivity
– účastnit se všech exhibičních a propagačních aktivit organizovaných ČTSV
(v případě, že se tak nestane, budou hráči penalizováni okamžitým ukončením finanční a materiální podpory a zákazem účasti na všech turnajích pořádaných ČTSV v roce 2008)

– v případě nominace absolvovat mezinárodní turnaje na území ČR (WCO, SSŽ Cup, PCCI)

– absolvovat alespoň 6 turnajů BÖWE SYSTEC Tour 2008 (v případě, že se tak nestane, bude hráči odebráno 5% hodnoty jeho balíčku za každý neabsolvovaný turnaj BÖWE SYSTEC Tour 2008, nebo nebude podporován v příští sezóně)

– hráči s podporou Balíčku 1 MUSÍ absolvovat 6 mezinárodních turnajů, které budou hrazeny z prostředků balíčku

– hráči s podporou Balíčku 2 MUSÍ absolvovat 3 mezinárodní turnaje, které budou hrazeny z prostředků balíčku

– za každý absolvovaný turnaj bude hráči zpětně uhrazen pobyt, startovné a doprava (cestovní příkaz v hodnotě 2,- Kč/km) v souhrnné maximální výši 9.200,- Kč (bude-li turnaj nákladnější, musí nést zbytek nákladů hráč sám)

– nevyčerpá-li hráč podporu i přes účast na povinném počtu turnajů, může zbytek prostředků čerpat v kalendářním roce 2009 na účast na dalších mezinárodních turnajích

– ČTSV bude hráči hradit náklady pouze na ty turnaje, které absolvuje a v době absolvování turnaje bude na adekvátním podporovatelném místě na žebříčku ČTSV

– jestliže se hráč přihlásí na turnaj a potom klesne na žebříčku ČTSV pod podporovatelné místo a turnaj odehraje z pozice nepodporovatelného místa na žebříčku ČTSV, nebude ČTSV hradit jeho účast na tomto turnaji

– vypadne-li hráč z první trojky či první šestky žebříčku ČTSV, ztrácí s okamžitou platností nárok na podporu, či spadá do podpory Balíčku 2 (na zbytek prostředků uvolněného balíčku má okamžitě nárok hráč, který zaujme na žebříčku jeho místo)

– do žebříčku nebudou zaneseny výsledky(!!!) z mezinárodních turnajů, které nebudou nahlášeny konkrétním hráčem prezidentovi ČTSV nejpozději do středy po absolvování mezinárodního turnaje

– nevyčerpá-li hráč finanční prostředky z balíčku v roce 2008, nelze je převést na rok 2009 a zůstanou ku potřebám ČTSV

– za přihlášení (či odhlášení) na mezinárodní turnaje nese odpovědnost každý hráč sám, i když může využít pomoc sekretářky ČTSV Ivety Vurmové

Způsob výplaty podpory:

– finanční prostředky bude ČTSV vždy vyplácet až po(!!!) absolvovaném turnaji a to na základě předloženého či poštou zaslaného vyúčtování a oznámení výsledků

– k vyúčtování je nutné zaslat: originály dokladu o zaplacení startovného či ubytování a vyplněný cestovní příkaz v hodnotě 2,- Kč/km – vše do maximální výše 9.200,- Kč za turnaj

– !!! budete-li hráč dokladovat placení nákladů na ubytování či startovné v Eurech či USD je NUTNÉ(!!!) zaslat i originál dokladu ze směnárny v ČR, že vyměnil české koruny za potřebnou měnu – je to nutné pro nové podvojné účetnictví ČTSV (nezašle-li hráč doklad o výměně CZK na potřebnou měnu, nebudou náklady placené v jiné měně uhrazeny!!!)

– bude-li vyúčtování v pořádku, budou finanční prostředky obratem zaslány bezhotovostním platebním stykem (všichni musí nahlásit své bankovní spojení)

Dne 11. 2. 2006 jednal výkonný výbor ČTSV v Brně.


Zápis z jednání VV ČTSV v Brně (11. 2. 2006)

 

1. Přítomni: Martin Císař, Michal Kubát, Ivan Vyvadil, Petr Dyszkiewicz, Jakub Vurm
Hosté: Richard Mrázek, Jan Slepička (oba jednatelé ARS Production a.s.)

2. Program:
1. Zahájení.
2. Schválení programu.
3. Celkové náklady na tenis na vozíku za rok 2005 – ARS Production, s.r.o.
4. Zhodnocení sportovních a diplomatických úspěchů za rok 2005.
5. Hospodaření ČTSV za rok 2005 – předběžný hospodářský výsledek, příjmová a výdajová stránka.
6. Grantová politika ČTSV za rok 2005.
7. World Team Cup 2006 – Brasil, Brazílie.
8. Wheelchair Czech Open 2006 (ITF1) – Prostějov.
9. SSŽ Cup – Mezinárodní mistrovství ČR 2006 (ITF Futures) – Brno.
10. Prague Cup Czech Indoor 2006 (ITF3) – Praha-Průhonice.
11. Zahraniční turnaje a nominační kritéria pro rok 2006.
12. Domácí turnajový okruh ČTSV Tour a soustředění pro rok 2006.
13. Návrh rozpočtu ČTSV pro rok 2006.
14. Informace o členství ČTSV v ČSTPS a o soudním sporu ČSTPS s ČPV.
15. Projekt tréninkového centra v areálu ÚSP Kociánka v Brně.
16. Snaha o přidělení všem turnajům ČTSV Tour 2007 mezinárodní statut ITF Futures
17. Ke každému bodu programu bude samostatná diskuse.
18. Ukončení.

3. Projednáno
Ad. 1. Schůzi zahájil prezident ČTSV M. Císař
Ad. 2. Program byl schválen s dodatkem k bodu 15 – získávání nových hráčů
Ad. 3. Viz Příloha A
Tabulku vysvětlil R. Mrázek, celkové náklady 2 823 100,- Kč bez DPH, nejdražší akce Prague Cup Czech Indoor, Ars Production má doplatit svazu cca 50 tis. Kč, nejsou v tom náklady na oblečení reprezentantů, reklama Meyra, atd…
VV schválil vyúčtováni Ars Production bez připomínek.
Ad. 4. Viz Příloha B
O Valné hromadě je nutno iniciovat lepší komunikační zdroje, aby byla lepší informovanost mezi hráči a VV.
Problémy se sladěním termínu se Slováky, přesto je zájem pokračovat v ČTSV Tour.
Dokument byl přijat bez připomínek.
Zprávu o turnajích v ČR i světě podal Císař, ČTSV Tour Dyszkiewicz a Vyvadil, o WTC Vurm.
Zprávu o Centrech Praha a Karviná podal Vyvadil a Dyszkiewicz.
Ad. 5. Viz Příloha C a D
Zpráva byla odsouhlasena bez výhrad
Ad. 6. Grantová politika
Za rok 2005 – granty z Prahy, Prahy 12, Brna, Prostějova, Ministerstev, atd…
cca 0,5 mil. Kč
Pro rok 2006 – vypadá navýšení částek v rámci grantů, nutno pečlivě účtovat
Ad. 7. World Team Cup 1. – 7. 5. 2006 Brasilia, Brazilie
Hard Court, jediný přípravný turnaj v dané oblasti je na antuce a kat. 3, čili nemá smysl nějaký přípravný turnaj kupovat.
Na aklimatizace přijet dva dny předem, otázka 2 nebo 3 hráči (rozpočet), náklady na hráče jsou cca 25 tisíc, náklady pro 4 lidi 140 tisíc., pro 5 potom 210 tisíc.
VV se jednoznačně usnesl, že vzhledem k finanční náročnosti, výpravu bude tvořit pouze dvojice hráčů a dva doprovod.
Ad. 8. WCO Prostějov 20. – 25. 6. 06
Nová smlouva podepsána na 3 roky plus opce na další 2 roky, turnaj zajištěn, dotace Prostějova 100.000,- Kč. Potřeba zajistit vyšší kvalitu hráčů, jsme jediný turnaj v Evropě v termínu mimo ITF 3 ve Španělsku a Futures v Švýcarsku
Císař zajistí opravu termínu (začátek nikoliv 22. ale 21. 6.) na ITF
Ad. 9. SSŽ Cup 11. – 13. 8. 06 Brno
Bez Brychty, v konkurenci dvou turnajů problematika účasti
Ad. 10 Prague Cup Czech Indoor 06
Otázka prodloužení turnaje o jeden den, nutnost jednat s primátorem (během května) o navýšení dotace Prahy
Ad. 11. Zahraniční turnaje a nominační kriteria (Tabulka E)
Stejné jako v roce 05, po konzultacích s Brychtou (2x SS)
Místo G-S platit Parisbus hned po WCO
Ad. 12.ČTSV TOUR 2006 příloha F
– Hamr – 25,. 26. 3. 06
– Radnice – ?
– Brno – 18. – 21. 5. 06
– Bratislava – 3. – 4. 6. 06
– Hostýnský pohár – ?
– Karviná – 7. – 9. 4. 06
– Praha – ? upřednostnit květen
? budou dořešeny do 18. 2. 06
Ad. 13. Návrh rozpočtu na rok 2006 (Příloha G)
Návrh rozpočtu byl schválen s připomínkami:
A) V tabulce přehodit sumy u 1. a 2. reprezentanta
B) Suma na trenéra Vurma bude dána jako suma na trenéry
C) Pro 2. reprezentanta se bude platit hala a dvorce proti účtu 20 tisíc Kč.
D) Třetí hráč bude hrazen stejným způsobem jako druhý ve výši 10 tisíc, vpláceno kvartálně 2,5 tisíce Kč
Ad. 14. Informace o sporu SČTPS a Paralympijského výboru (Viz příloha H)
Zatím nelze počítat s financemi z ČSTPS do ukončení sporu.
Ad. 15. Projekt Kocianka
Situace se vyjasňuje – budování dvorce v areálu pro postižené děti Na Kociáne, dohoda vázla na řediteli Ústavu soc. péče, ale pozemky patří kraji, takže kraj vyčlení na základě naší žádosti pozemek, ČTSV zpracuje projektovou dokumentaci a v rozpočtu na rok 2007 se požádá o státní dotaci na vybudování tohoto dvorce.
Získávání nových adeptů tenisu na vozíku
Vozíky jsou k dispozici po opravě (1 u Císaře nutno opravit u Meyry, druhý vozík bez kol u Tauše – převzít si jej.)
Na podzim uspořádat další soustředění v Praze (říjen-listopad)
AD. 16. ČTSV TOUR 07 (SSŽ TOUR?)
Z turnajů ČTSV TOUR udělat Futures , tj. 4-5 turnajů do termínové listiny ITF. ČTSV by zajistilo Prize Money prostřednictvím Ars Production. Nutno do SSŽ Cupu vybrat termíny.
AD 17 Diskuse
a)byly probrány aktivity T. Kopečného coby manažera hráčů a bylo konstatováno, že jeho činnost ČTSV neprospívá a jedná se o nekalé praktiky, které poškozují dobré jméno ČTSV.

Zasedání bylo ukončeno v 17,15 hod
Zapsal: Ivan Vyvadil