VALNÉ HROMADY ČTSV

Zápisy z valných hromad

Členové ČTSV se 10. května 2008 sešli v klubovně tenisového arálu Classic v Brně, aby projednali běžné záležitosti na VIV. valné hromadě ČTSV.


Zápis z jednání
XIV. valné hromady
Českého tenisového svazu vozíčkářů
konané dne 10. 5. 2008 v Brně (TC Classic Brno)

1. Valná hromada Českého tenisového svazu vozíčkářů se konala dne 10. května 2008 v Brně, v areálu tenisového centra Classic Brno.

2. Jednání bylo zahájeno ve 19:30 hod a zúčastnili se ho účastníci dle přiložené prezenční listiny.

3. Jednání zahájil moderátor Mgr. Martin Císař (prezident ČTSV), kerý přivítal všechny zúčastněné a hosty.

4. Účastníci valné hromady zvolili jednomyslně pracovní orgány:
a) mandátovou volební a návrhovou komisi ve složení: František Krejčiřík, Dalibor Potůček, Ing. Lukáš Mrázek
b) zapisovatele: Dr. Ivan Vyvadil
c) ověřovatele zápisu: Miroslav Brycha, Michal Stefanu (2 členy ČTSV)

5. Účastníci valné hromady schválili (jednomyslně) její program ve znění, který je přílohou tohoto zápisu.

6. Mandátová komise konstatovala, že jednání XIV. valné hromady ČTSV je přítomno 18
účastníků s hlasovacím právem, takže valná hromada je usnášeníschopná.

7. Zprávu o činnosti ČTSV za rok 2007 přednesl prezident ČTSV Mgr. Martin Císař, ve které popsal výsledky reprezentačního týmu na WTC 2007 ve Stokohlmu (přednes Dr. Ivan Vyvadil, nastínil počet zahraničních turnajů, které absolvovali čeští hráči, zhodnotil kvalitu mezinárodních turnajů pořádaných v ČR (WCO, SSŽ Cup a Prague Cup Czech Indoor 2007), turnajů ČTSV Tour 2007 pro české a slovenské hráče Hamr Open, Brno Open, Radnický pohár, Hostýnský pohár, VZP Praha Open a Karviná Open. Martin Císař zhodnotil i činnost jednotlivých Center tenisu na vozíku.

8. Zprávu o hospodaření za rok 2007 přednesl opět Mgr. Martin Císař, který vysvětlil příjmovou a výdajovou stránku hospodaření svazu a odpověděl na vznesené dotazy.

9. Zprávu kontrolní a revizní komise přednesl její předseda Ing Lukáš Mrázek. Informoval v ní valnou hromadu o tom, že kontrolní a revizní komise neshledala v hospodaření ČTSV za rok 2007 žádné nedostatky. Kontrolní a revizní komise důsledně a pečlivě zkontrolovala účetnictví ČTSV a potvrzuje tímto, že čerpání všech dotací a darů pro rok 2007 proběhlo v souladu s účelem obsaženým ve smlouvách o poskytnutých dotacích a darech. Kontrolní a revizní komise také potvrzuje účelné využití finančních prostředků, poskytnutých ČTSV z rozpočtu jednotlivých samosprávných orgánů.

10. Účastníci valné hromady schválili zprávu o činnosti ČTSV, o hospodaření ČTSV a zprávu kontrolní a revizní komise (jednomyslně).
11. Zprávu marketingového partnera ČTSV (ARS Production, s.r.o.) za rok 2007 přednesl její jednatel Richard Mrázek. Valná hromada ji bere na vědomí.

13. Účastníci valné hromady přijali volební řád valné hromady ve znění, jež je přílohou tohoto zápisu (jednomyslně).

14. Volba zástupce hráčů (volili pouze hráči – členové ČTSV, kteří byli přítomni):
Navržen byl: Miroslav Brychta
V tajném hlasování byl zástupcem hráčů (na funkční období dle stanov ČTSV) zvolen Miroslav Brychta (7 pro, 0 proti, 2 se zdrželi). Volby se zúčastnilo 9 hráčů-členů ČTSV.

15. Volba výkonných orgánů ČTSV (volili všichni účastníci XIV. valné hromady ČTSV – viz přiložená prezenční listina XIV. valné hromady ČTSV):

Volba prezidenta ČTSV:
Navržen byl: Mgr. Martin Císař (RČ: 690211/2976, nar. 11. 2. 1969, bytem Kounicova 79, 602 00 Brno)
V tajném hlasování byl prezidentem ČTSV (na funkční období dle stanov ČTSV – období 2008 – 2012) zvolen Mgr. Martin Císař (RČ: 690211/2976, nar. 11. 2. 1969, bytem Kounicova 79, 602 00 Brno), počtem 15 hlasů (0 proti, 2 se zdrželi, 1 neplatný). Volby se zúčastnilo 18 účastníků XIV. valné hromady ČTSV.

Volba vice-prezidenta ČTSV:
Navržen byl: Dr. Ivan Vyvadil (RČ: 530619/151, nar. 19. 6. 1953, bytem Za Šmatlíkem 592, 149 00 Praha 4).
V tajném hlasování byl vice-prezidentem ČTSV (na funkční období dle stanov ČTSV – období 2008 – 2012) zvolen Dr. Ivan Vyvadil (RČ: 530619/151, nar. 19. 6. 1953, bytem Za Šmatlíkem 592, 149 00 Praha 4), počtem 15 hlasů (0 proti, 2 se zdrželi, 1 neplatný).Volby se zúčastnilo 18 účastníků XIV. valné hromady ČTSV.

Volba členů výkonného výboru ČTSV:
Navrženi byli: Mgr. Petr Dyszkiewicz (RČ: 620630/1783, nar. 30. 6. 1962, bytem U lesa 869,
734 01 Karviná) a Jakub Vurm (RČ: 751027/3837, nar. 27. 10. 1973, bytem Fanderlíkova 7,
616 00 Brno)
V tajném hlasování byli členy výkonného výboru ČTSV (na funkční období dle stanov ČTSV – období 2008 – 2012) zvoleni: Mgr. Petr Dyszkiewicz (RČ: 620630/1783, nar. 30. 6. 1962, bytem U lesa 869, 734 01 Karviná) a Jakub Vurm (RČ: 751027/3837, nar. 27. 10. 1973, bytem Fanderlíkova 7, 616 00 Brno), počtem: Mgr. Petr Dyszkiewicz 15 a Jakub Vurm 16 hlasů.Volby se zúčastnilo 18 účastníků XIV. valné hromady ČTSV.

16. Prezident ČTSV Mgr. Martin Císař a zástupce marketingového partnera ČTSV Richard Mrázek seznámili účastníky s plány ČTSV pro rok 2008.

17. Prezident ČTSV Mgr. Martin Císař seznámil účastníky s návrhem rozpočtu akcí v roce 2008.

18. V diskusi se svými příspěvky vystoupili: Michal Kubát, Dalibor Potůček, Richard Mrázek, Miroslav Brychta, Jakub Vurm, Mgr. Martin Císař a další.

19. Valná hromada jednomyslně schválila usnesení ve znění, jež je přílohou tohoto zápisu.

20. Jednání XIV. valné hromady ČTSV bylo ukončeno ve 22:45 hod.

přílohy zápisu:
– prezenční listina
– program XIV. valné hromady ČTSV
– volební řád XIV. valné hromady ČTSV
– usnesení XIV. valné hromady ČTSV

V Brně dne 10. května 2008

prezident ČTSV: Mgr. Martin Císař

zapisovatel: Dr. Ivan Vyvadil

ověřovatelé zápisu: Miroslav Brychta, Michal Stefanu

Usnesení
XIV. valná hromady
Českého tenisového svazu vozíčkářů
konané dne 10. 5. 2008 v Brně (TC Classic Brno)

1. Valná hromada schválila zprávu o činnosti ČTSV, Center tenisu na vozíku ČTSV
a společnosti ARS Production za rok 2007.

2. Valná hromada schválila zprávu o hospodaření ČTSV za rok 2007.

3. Valná hromada schválila zprávu Kontrolní a revizní komise ČTSV (Jan Hašek, Ing. Lukáš Mrázek – předseda, Tomasz Jochymek) za rok 2007.

4. Valná hromada vzala na vědomí zprávu marketingového partnera ČTSV za rok 2007.

5. Valná hromada schválila volební řád.

6. Hráči – účastníci valné hromady zvolili zástupce hráčů, kterým se stal Miroslav Brychta.

7. Valná hromada zvolila výkonné orgány ČTSV na období 2008 – 2012.
– prezidentem ČTSV byl zvolen: Mgr. Martin Císař (RČ: 690211/2976, nar. 11. 2. 1969, bytem Kounicova 79, 602 00 Brno)
– vice-prezidentem ČTSV byl zvolen: Dr. Ivan Vyvadil (RČ: 530619/151, nar. 19. 6. 1953, bytem Za Šmatlíkem 592, 149 00 Praha 4)
– členy výkonného výboru ČTSV byli zvoleni: Mgr. Petr Dyszkiewicz (RČ: 620630/1783,
nar. 30. 6. 1962, bytem U lesa 869, 734 01 Karviná) a Jakub Vurm (RČ: 751027/3837,
nar. 27. 10. 1973, bytem Fanderlíkova 7, 616 00 Brno)

8. Valná hromada vzala na vědomí plány ČTSV pro rok 2008.

9. Valná hromada vzala na vědomí plánovaný rozpočet akcí ČTSV na rok 2008.

V Brně 10. května 2008

prezident ČTSV: Mgr. Martin Císař

zapisovatel: Dr. Ivan Vyvadil

ověřovatelé: Miroslav Brychta, Michal Stefanu

Členové ČTSV se sešli v TC Classic v Brně, aby projednali běžné záležitosti na VII. valné hromadě ČTSV.


Zápis z jednání XII. valné hromady Českého tenisového svazu vozíčkářů
konané dne 20. 5. 2006 v Brně

1. Valná hromada Českého tenisového svazu vozíčkářů se konala dne 20. května 2006 v Brně, v areálu tenisového centra Classic Brno.

2. Jednání bylo zahájeno ve 20:00 hod a zúčastnili se ho účastníci dle přiložené prezenční listiny.

3. Jednání zahájil moderátor Mgr. Martin Císař (prezident ČTSV), kerý přivítal všechny zúčastněné a hosty.

4. Účastníci valné hromady zvolili jednomyslně pracovní orgány:
a) mandátovou volební a návrhovou komisi ve složení: František Krejčiřík, Jiří Vrba, Tomasz Jochymek
b) zapisovatele: Ing. Lukáš Mrázek
c) ověřovatele zápisu: Jan Hašek, Dalibor Potůček (2 členy ČTSV)

5. Účastníci valné hromady schválili jednomyslně její program ve znění, který je přílohou tohoto zápisu.

6. Mandátová komise konstatovala, že jednání XII. valné hromady ČTSV je přítomno 29
účastníků s hlasovacím právem, takže valná hromada je usnášeníschopná.

7. Zprávu o činnosti ČTSV za rok 2005 přednesl prezident ČTSV Mgr. Martin Císař, ve které popsal výsledky reprezentačního týmu na WTC 2005 v Groningenu, nastínil počet zahraničních turnajů, které absolvovali čeští hráči, zhodnotil kvalitu mezinárodních turnajů pořádaných v ČR (WCO, SSŽ Cup a Prague Cup Czech Indoor 2005), turnajů ČTSV Tour 2005 pro české hráče Hamr Open, Brno Open, Bratislava Open, Radnický pohár, Hostýnský pohár, VZP Praha Open a Karviná Open. Martin Císař zhodnotil i činnost jednotlivých Center tenisu na vozíku.

8. Zprávu o hospodaření za rok 2005 přednesl opět Mgr. Martin Císař, který vysvětlil příjmovou a výdajovou stránku hospodaření svazu a odpověděl na vznesené dotazy.

9. Zprávu kontrolní a revizní komise přednesl její člen František Krejčiřík. Informoval v ní valnou hromadu o tom, že kontrolní a revizní komise neshledala v hospodaření ČTSV za rok 2005 žádné nedostatky. Kontrolní a revizní komise důsledně a pečlivě zkontrolovala účetnictví ČTSV a potvrzuje tímto, že čerpání stání dotace z rozpočtu MZČR za rok 2005 probíhalo v souladu s rozhodnutím o poskytnutí neinvestiční dotace ze státního rozpočtu ČR č. 13 vydaným dne 8. 3. 2005. Čerpání zmíněné státní dotace probíhalo v souladu se zákonem č. 218/2000 Sb. a usnesením vlády č. 114 ze dne 7. února 2001 o Zásadách vlády pro poskytování dotací ze státního rozpočtu České republiky nestátním neziskovým organizacím ústředními orgány státní správy. Kontrolní a revizní komise také potvrzuje účelné využití finančních prostředků, poskytnutých ČTSV z rozpočtu jednotlivých samosprávných orgánů.

10. Účastníci valné hromady schválili zprávu o činnosti ČTSV, o hospodaření ČTSV a zprávu kontrolní a revizní komise (jednomyslně).

11. Zprávu marketingového partnera ČTSV (ARS Production, s.r.o.) za rok 2005 přednesl její jednatel Richard Mrázek.

12. Účastníci valné hromady vyslechli zprávu Martina Císaře (prezidenta ČTSV a předsedy STK tenisu na vozíku ČSTPS) o dramatickém vývoji v ČSTPS, který vystoupil z ČPV, byl vyloučen z UTPS a v současné době je bez prostředků.

13. Účastníci valné hromady přijali volební řád valné hromady ve znění, jež je přílohou tohoto zápisu (jednomyslně).

14. Volba zástupce hráčů (volili pouze hráči – členové ČTSV, kteří byli přítomni):
Navrženi byli: Miroslav Brychta, Michal Kubát
V tajném hlasování byl zástupcem hráčů (na funkční období dle stanov ČTSV) zvolen Miroslav Brychta, počtem 8 hlasů. Volby se zúčastnilo 11 hráčů-členů ČTSV.

16. Prezident ČTSV Mgr. Martin Císař a zástupce marketingového partnera ČTSV Richard Mrázek seznámili účastníky s plány ČTSV pro rok 2006.

17. Prezident ČTSV Mgr. Martin Císař seznámil účastníky s návrhem rozpočtu akcí v roce 2006.

18. V diskusi se svými příspěvky vystoupili: Jiří Fiala, Michal Kubát, Dalibor Potůček, Richard Mrázek a další.

19. Valná hromada schválila usnesení (pro 14, proti 0, zdrželi se 1) ve znění, jež je přílohou tohoto zápisu.

20. Jednání valné hromady bylo ukončeno ve 22:10 hod.

přílohy zápisu:
– prezenční listina
– program XII. valné hromady ČTSV
– volební řád XII. valné hromady ČTSV
– usnesení XII. valné hromady ČTSV

V Brně dne 20. května 2006

prezident ČTSV: Mgr. Martin Císař

zapisovatel:
Ing. Lukáš Mrázek

ověřovatelé zápisu:
Jan Hašek
Dalibor Potůček

Usnesení XII. valné hromady Českého tenisového svazu vozíčkářů
konané dne 20. 5. 2006 v Brně

1. Valná hromada schválila zprávu o činnosti ČTSV, Center tenisu na vozíku ČTSV a společnosti ARS Production za rok 2005.

2. Valná hromada schválila zprávu o hospodaření ČTSV za rok 2005.

3. Valná hromada schválila zprávu kontrolní a revizní komise za rok 2005.

4. Valná hromada vzala na vědomí zprávu marketingového partnera ČTSV za rok 2005.

5. Valná hromada vzala na vědomí zprávu o vývoji v ČSTPS, kde ČTSV figuruje v pozici STK tenisu na vozíku. Účastníci valné hromady vyjadřují jednomyslně stanovisko k situaci v ČSTPS, které podporuje stávající vedení ČSTPS a otevřeně vyjadřuje nevůli vstoupit do struktur konkurenčního svazu pro tělesně postižené sportovce.

6. Valná hromada schválila volební řád.

7. Hráči – účastníci valné hromady zvolili zástupce hráčů, kterým se stal Miroslav Brychta.

8. Valná hromada vzala na vědomí plány ČTSV pro rok 2006.

9. Valná hromada vzala na vědomí plánovaný rozpočet akcí ČTSV na rok 2006.

V Brně 20. května 2006