STANOVY ČTSV

Stanovy ČTSV registrované u Ministerstva vnitra ČR č.: S – OS II // 1 – 28 443 / 95 – R, ze dne 28. 6. 2011

Stanovy Českého tenisového svazu vozíčkářů

registrované u Ministerstva vnitra ČR č.: S – OS II // 1 – 28 443 / 95 – R, ze dne 2. 9. 2004

Stanovy ČTSV ke stažení v PDF zde.

I.
Název a sídlo.
Český tenisový svaz vozíčkářů (dále jen ČTSV) je dobrovolným, samostatným občanským sdružením, sdružení fyzické, případně i právnické osoby na území České republiky k plnění níže uvedeného poslání.

2. ČTSV používá pro mezinárodní styk modifikovaný název v anglickém jazyce
„Czech Wheelchair Tennis Association” (ve zkratce „CWTA”).

3. Sídlem ČTSV je: Svatopluka Čecha 1607/40, 612 00 Brno.

II.
Vymezení činnosti sdružení

1. Činnost na podporu a propagaci sportu.

2. Činnost související s organizováním sportovních událostí a podniků

3. Činnost související s organizováním kulturních událostí a podniků

III.
Poslání a cíle
1. Poslání ČTSV je vytváření podmínek a všestranná péče o rozvoj tenisu na vozíku a ochrana práv a oprávněných zájmů jeho členů v souvislosti s jejich činností v rámci činnosti v ČTSV.

2. Naplnění tohoto poslání ČTSV zejména:
a) hájí zájmy tenisu na vozíku vůči státu, úřadům jakožto ostatním právnickým a fyzickým osobám

b) podporuje zájmy členů týkající se jejich činnosti v ČTSV

c) organizuje státní reprezentaci České republiky a zastupuje český tenis na vozíku v rámci mezinárodních vztahů, má právo stát se členem jiných národních a mezinárodních sportovních organizací

d) spolupracuje s českým paralympijským výborem při účasti tenisu na vozíku na paralympijských hrách a zapojení do mezinárodního paralympijského hnutí

e) pořádá tenisové vozíčkářské události ve své působnosti a k tomu vydává termínové listiny

f) vydává pro Českou republiku sportovně technické předpisy, řády a pravidla v návaznosti na platné znění obdobných mezinárodních předpisů

g) řídí systém výchovy hráčů, trenérů, rozhodčích a ostatních funkcionářů ČTSV

h) zabezpečuje v rozsahu své působnosti účinnou propagaci ve sdělovacích prostředcích

i) navrhuje systém, organizuje a řídí mistrovství České republiky jednotlivců a družstev všech věkových kategorií

j) vydává vlastní tiskové materiály

IV.
Členství v ČTSV
1. Členství v ČTSV se rozlišuje na členství fyzických osob a členství právnických osob

2. Členství fyzických osob se dělí na řádné členství a čestné členství

3. Řádné členství fyzických osob v ČTSV se nabývá přímo. Řádným členem se může stát každá fyzická osoba, která hraje tenis na vozíku a
– podá písemnou přihlášku
– zaplatí členský příspěvek pro příslušný kalendářní rok.
Osoba, která aktivně neprovozuje tenis na vozíku, podporuje tuto hru a má zájem podílet se na plnění poslání ČTSV musí mít navíc souhlas výkonného výboru, vyjma účastníků ustavující valné hromady.
Výši členských příspěvků fyzických osob stanovuje valná hromada.

4. Čestné členství uděluje valná hromada pouze fyzickým osobám na základě nezávislého uvážení nadpoloviční většiny usnášeníschopné valné hromady. Čestné členství však mohou nabýt pouze osoby, kteří se mimořádným způsobem zasluhují nebo zasloužili o rozvoj tenisu na vozíku.

5. Právnická osoba, která aktivně provozuje tenis na vozíku se stává členem na základě splnění podmínek Registračního řádu ČTSV.
Právnická osoba, která aktivně neprovozuje tenis na vozíku, podporuje tuto hru a má zájem podílet se na plnění poslání ČTSV se stává členem
– podá-li písemnou přihlášku za člena svazu
– zaplatí členský příspěvek pro příslušný kalendářní rok
Výši členských příspěvků právnických osob stanovuje výkonný výbor.

6. Mezi základní práva a povinnosti řádných členů, která musejí být těmto členům ČTSV zajištěna, resp. jimi plněna, patří:
a) účastnit se soutěží řízených ČTSV v souladu s příslušnými sportovně technickými předpisy

b) navrhovat a volit své zástupce do orgánů ČTSV a být volen do těchto orgánů od 18ti let věku

c) obracet se s připomínkami, podněty, návrhy, žádostmi a stížnostmi na orgány ČTSV s právem písemné odpovědi do 30 dnů od obdržení takového podání

d) vyžadovat pravidelné informace o činnosti hospodaření orgánů ČTSV

e) platit členské příspěvky

f) podřídit se rozhodnutí orgánů ČTSV

g) dodržovat stanovy ČTSV, řády a veškeré další předpisy upravující činnost v rámci ČTSV

7. Organizační a sportovně technické předpisy vydávané orgány ČTSV, zejména Pravidla tenisu na vozíku, Soutěžní řád, Přestupní řád, Registrační řád, Klasifikační řád a Disciplinární řád, jsou závazné pro všechny členy.

8. Členství v ČSTV zaniká:
a) u řádných členů
– vystoupením
– vyškrtnutím člena pro neplacení členských příspěvků
– vyloučením člena pro závažné porušení členských povinností
– úmrtím člena

b) u čestných členů
– vzdáním se členství
– odnětím členství ze závažných důvodů

c) u právnických osob
– vystoupením
– odnětím členství ze závažných důvodů
– zánikem právnické osoby
– u aktivních provozovatelů tenisu na vozíku porušením ustanovení Registračního řádu

V.
Orgány ČTSV
1. Orgány ČTSV jsou:
a) valná hromada
b) prezident
c) výkonný výbor
d) zástupce hráčů
e) kontrolní a revizní komise
f) na úrovni Centra tenisu na vozíku: manažer Centra tenisu na vozíku

VI.
Valná hromada
1. Valná hromada je nejvyšším volebním a schvalujícím orgánem ČTSV. Řádná valná hromada se schází jednou za rok. Svolává ji prezident ČTSV.

2. Mimořádná valná hromada musí být svolána prezidentem, a to na základě:
– jeho uvážení
– rozhodnutí výkonného výboru
– písemné žádosti alespoň 50% řádných členů svazu

3. Výlučně do pravomoci valné hromady patří:
– schvalovat stanovy ČTSV a jejich změny
– schvalovat symboly ČTSV
– schvalovat zprávu o činnosti svazu předloženou výkonným výborem
– schvalovat závěrečný účet ČTSV předložený výkonným výborem
– volit a odvolávat prezidenta a viceprezidenta
– volit a odvolávat členy výkonného výboru ČTSV
– udělování čestného členství
– rozhodovat o zrušení ČTSV a o způsobu likvidace jeho majetku

4. K usnášení valné hromady je třeba přítomnosti nadpoloviční většiny všech řádných členů svazu.

5. Valná hromada rozhoduje prostou většinou usnášeníschopného počtu, ke změně stanov je však třeba nadpoloviční většiny hlasů všech řádných členů.

VII.
Prezident
1. Prezident je statutárním orgánem ČTSV, který je volen valnou hromadou na období 4 let. Prezidentem se může stát každý řádný člen ČTSV starší 18 let. Návrh na kandidáty prezidenta může podat kdokoliv z řad členů. Prezident je zároveň členem výkonného výboru.

2. Prezident je představitelem ČTSV, který zastupuje a hájí zájmy ČTSV vůči třetím osobám, a to jak v tuzemsku, tak i v zahraničí. V rámci této své pravomoci prezident zejména zastupuje ČTSV v tuzemských i mezinárodních sportovních organizacích včetně mezinárodních tenisových organizacích, a dále v zásadních otázkách vůči státním a územním orgánům České republiky a obcí

3. Do pravomoci prezidenta patří:
– svolávat řádné a mimořádné zasedání valné hromady a mimořádné zasedání výkonného výboru a zúčastňovat se jich
– v případě dočasné nepřítomnosti prezidenta vykonává jeho činnost viceprezident na základě jeho písemného pověření

4. Rozhodnutí o opatření viceprezidenta vydaná v době nepřítomnosti prezidenta jsou pro ČTSV, jeho orgány a třetí osoby závazná, pokud prezident tato rozhodnutí a opatření do dvou měsíců poté, kdy se o nich dozví, výslovně neodmítne.

5. V případě, že některý orgán ČTSV (mimo valné hromady) příjme rozhodnutí, které je v rozporu s obecně závaznými právními předpisy nebo jinými předpisy, kterými je ČTSV vázán, nebo stanovami ČTSV, má prezident právo vydat písemný podnět, kterým pozastaví účinnost, resp. vykonatelnost takového rozhodnutí. Toto právo nepřísluší viceprezidentovi. Příslušný orgán, který takové rozhodnutí vydal, je povinen tento rozpor znovu projednat.

6. V případě, že prezident nemůže z vážného důvodu vykonávat svoji funkci, případně že výkon jeho funkce zanikne před uplynutím funkčního období z některého důvodu uvedeného v těchto stanovách, je viceprezident povinen svolat mimořádnou valnou hromadu, a to nejpozději do 3 měsíců poté, kdy se dozví o takovéto skutečnosti. Do zvolení nového prezidenta jej viceprezident zastupuje. V případě, že tak nemůže učinit viceprezident, učiní tak člen výkonného výboru pověřený nadpoloviční většinou všech členů výkonného výboru.

7. Výkon funkce prezidenta zaniká:
a) zvolením nového prezidenta valnou hromadou po uplynutí funkčního období
b) odvoláním prezidenta valnou hromadou v průběhu funkčního období
c) vzdáním se funkce
d) úmrtím

VIII.
Výkonný výbor
1. Výkonný výbor je výkonným orgánem ČTSV, který řídí činnost ČTSV v souladu s těmito stanovami, obecně závaznými právními předpisy, kterými je ČTSV vázán, a rozhodnutími ostatních orgánu ČTSV.

2. Výkonný výbor se skládá z prezidenta, viceprezidenta, zástupce hráčů a dalších minimálně 2 členů. V případě sudého počtu členů výkonného výboru má prezident právo 2 hlasů a ostatní členové výkonného výboru jednoho hlasu. Funkční období výkonného výboru je čtyřleté, vyjma zástupce hráčů, jehož volební období je jeden rok.

3. Výkonný výbor se schází zpravidla jedenkrát za dva měsíce. Svolává jej prezident svazu. Mezi zasedáními výkonného výboru jej navenek zastupuje prezident svazu.

4. Výkonný výbor zejména:
a) operativně řídí činnost ČTSV v souladu s těmito stanovami, obecně závaznými právními předpisy, jakož i rozhodnutími ostatních orgánů ČTSV v rámci jejich pravomoci a působnosti

b) rozhoduje o všech otázkách, které nejsou těmito stanovami svěřeny do pravomoci jiných orgánů ČTSV

c) vydává organizační a sportovně technické předpisy ČTSV, zejména Pravidla tenisu na vozíčku, Soutěžní řád, Přestupní řád, Registrační řád, Klasifikační řád a Disciplinární řád.

d) vydává pravidla pro užívání symbolů ČTSV

e) schvaluje roční rozpočet

f) zřizuje odborné komise a stanoví jejich činnost a pravomoc a jmenuje jejich předsedy

g) plní úkoly odvolacího orgánu proti rozhodnutí svých odborných komisí

h) zřizuje sekretariát ČTSV a plní úkoly vedoucího organizace ve smyslu obecně závazných pracovněprávních předpisů: za tímto účelem vydává organizační řád ČTSV, vnitřní předpisy ČSTV upravující práva, jiné nároky a povinnosti zaměstnanců sekretariátu ČTSV, jakož i jiné předpisy, které je organizace povinna vydat podle obecně závazných právních předpisů (předpisy požární ochrany, bezpečnosti a ochrany zdraví při práci apod.).

i) připravuje podklady pro zasedání valné hromady

j) zřizuje a ruší Centra tenisu na vozíku

k) má právo jmenovat a odvolat manažera Centra tenisu na vozíku na základě jmenovacího (odvolacího) dekretu.

5. Členství ve výkonném výboru zaniká:
a) zvolením nového výkonného výboru po uplynutí funkčního období
b) odvoláním člena valnou hromadou
c) vzdáním se členství
d) úmrtím

6. V případě, že členství některého člena výkonného výboru zanikne před uplynutím funkčního období (vyjma odvolání valnou hromadou), je prezident povinen bez zbytečného odkladu předložit výkonnému výboru návrh na kooptaci nového člena tak, aby nedošlo k narušení činnosti výkonného výboru. Kooptaci člena výkonného výboru schvaluje nadpoloviční většina všech členů výkonného výboru. Kooptováno smí být maximálně 40% všech členů výkonného výboru

IX.
Zástupce hráčů
1. Je členem výkonného výboru s hlasovacím právem. Jeho hlasovací právo je omezeno v případě hlasování o vlastní osobě.

2. Je mluvčím názorů aktivních hráčů tenisu na vozíku, členů ČTSV. Je sám aktivním hráčem tenisu na vozíku.

3. Je volen na valné hromadě přítomnými aktivními hráči tenisu na vozíku, členy ČTSV, na dobu jednoho roku.

X.
Kontrolní a revizní komise
1. Kontrolní a revizní komise je kontrolním orgánem ČTSV, nezasahuje do pravomocí orgánů ČTSV ani jejich činnost nenahrazuje.

2. KRK je tříčlenná, je volena valnou hromadou na období 4 let a volí si ze svého středu předsedu.

3. KRK provádí kontrolu hospodaření ČTSV, kontroluje plnění usnesení valné hromady a výkonného výboru a o své činnosti podává každoročně zprávu valné hromadě.

XI.
Centra tenisu na vozíku
1. Centrum tenisu na vozíku (dále pouze CTV) je zpravidla regionální sdružení členů ČTSV (hráčů i ostatních členů), které má za cíl vytvářet podmínky pro kvalitní trénink a přípravu hráčů ČTSV v daném regionu.

2. CTV vzniká a zaniká rozhodnutím výkonného výboru ČTSV. Vznik CTV je možný na základě:
– podání písemné žádosti 3 a více hráčů + ostatních členů ČTSV z daného regionu výkonnému výboru ČTSV
– schválení této písemné žádosti výkonným výborem ČTSV
– jmenování manažera CTV výkonným výborem ČTSV

XII.
Manažer Centra tenisu na vozíku
1. Manažer Centra tenisu na vozíku:
a) organizuje a řídí činnost CTV a zejména zajišťuje tréninkové prostory (dvorce venkovní a kryté), trenéry, popř. prostory pro zdokonalování fyzické a psychické kondice (tzn. posilovna, rehabilitace atd.).

b) dále organizuje turnaje tenistů na vozíku v daném regionu, které jsou schváleny výkonným výborem ČTSV a zařazeny do série okruhu českých turnajů ČTSV. Turnaje se řídí dle platného Soutěžního a Klasifikačního řádu ČTSV.

c) jedná jménem CTV a má právo vstupovat za ČTSV do smluvních vztahů se třetími osobami pouze v otázkách týkajících se činnosti CTV.

d) má právo účastnit se zasedání výkonného výboru ČTSV s hlasem poradním.

e) má povinnost informovat výkonný výbor ČTSV na jeho zasedáních o činnosti CTV a dále má povinnost informovat členy Centra tenisu na vozíku o usneseních výkonného výboru ČTSV.

XIII.
Jednání orgánů ČTSV
1. Valná hromada a výkonný výbor se scházejí na řádných i mimořádných zasedáních svolaných v souladu s příslušnými ustanoveními těchto stanov.

2. Orgány ČTSV uvedené v odst. 1 jsou usnášeníschopné, je-li na řádně svolaném zasedání přítomna osobně nejméně nadpoloviční většina všech jejich členů. Účast členů na jednáních orgánů ČTSV je nezastupitelná.

3. V případě, že v době, která byla určena jako doba zahájení zasedání, není jednání přítomna potřebná většina členů příslušného orgánu, je předsedající povinen začátek jednání odročit o dobu ne delší než 1 hodinu. V případě, že po uplynutí této doby není zasedání přítomna potřebná většina, je předsedající povinen jednání ukončit a stanovit náhradní termín v době do jednoho měsíce po tomto prvním zasedání. Toto opětovně svolané zasedání je usnášeníschopné, je-li přítomna nadpoloviční většina členů orgánu.

4. Rozhodnutí řádně svolaného orgánu je přijato, hlasuje-li pro ně nadpoloviční většina přítomných členů.

5. Bližší podrobnosti o jednání orgánů ČTSV, zejména valné hromady a výkonného výboru stanoví jednací, příp. volební řády schválené těmito orgány.

6. Volba orgánů ČTSV, resp. jejich členů dle těchto stanov, probíhá vždy tajným hlasováním

XIV.
Majetek a hospodaření ČTSV
1. Majetek ČTSV tvoří finanční fondy, hmotný majetek a majetková práva

2. Zdrojem majetku ČTSV jsou zejména:
a) určený podíl z členských příspěvků a registrace
b) příjmy od státu a jiných organizací
c) sponzorské dary
d) příjmy z vlastní činnosti
e) ostatní příjmy

3. Hospodaření se řídí rozpočtem schváleným výkonným výborem na období jednoho roku

4. Finančními prostředky mohou v rámci svých pravomocí disponovat prezident a viceprezident z pověření prezidenta. Tito výše jmenovaní mohou písemně pověřit k určitým dispozicím i jiné funkcionáře, resp. pracovníky ČTSV. K finančním převodům a platbám je třeba vždy podpisu prezidenta nebo jeho písemného zmocnění pro třetí osobu.

5. Dispozice s nemovitým majetkem ČTSV schvaluje nadpoloviční většina výkonného výboru.

XV.
Podepisování za ČTSV
1. Podepisování za ČTSV se děje tak, že k vytištěnému nebo vypsanému názvu ČTSV připojí svůj podpis prezident, který je oprávněn podepisovat za ČTSV veškeré písemné právní úkony, jakož i veškerou korespondenci spadající do pravomoci výkonného výboru a týkají se jeho činnosti a dále takové listiny, které se sice netýkají činnosti výkonného výboru, avšak k jejich podepisování byl pověřen prezident ČTSV.

2. Prezident může písemně zmocnit třetí osobu, a to pouze z řad členů výkonného výboru nebo pracovníků sekretariátu ČTSV, k podpisům toho, co je uvedeno v odstavci 1.

XVI.
Závěrečná ustanovení
1. Funkce stanovené těmito ustanoveními, do nichž jsou vedoucí funkcionáři ČTSV voleni, resp. jmenováni, mohou být vykonávány jak dobrovolně, tak i v pracovněprávním vztahu, pokud tyto stanovy způsob výkonu funkce výslovně neurčují. V případě, že příslušný orgán (k této volbě resp. jmenování), rozhodne, že taková funkce bude vykonávána v pracovněprávním vztahu, budou se práva a povinnosti takto ustanovených vedoucích pracovníku do příslušné funkce řídit ustanoveními pracovněprávních předpisů upravujícími pracovní poměr vzniklý volbou, resp. jmenováním.

V Brně, dne 13. srpna 2004

Mgr. Martin Císař
prezident ČTSV